แนะนำหน่วยวิจัย

หน่วยวิจัยระบบอัจฉริยะและการแปลงผันพลังงาน

หน่วยวิจัยระบบอัจฉริยะและการแปลงผันพลังงาน เป็นหน่วยงานที่กำหนดขึ้นตามโครงสร้างการบริหารงานของสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเพื่อสนับสนุนภารกิจในด้านการเรียนการสอนและการวิจัย โดยมีสถานที่ดำเนินการอยู่ที่สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.สุวรรณภูมิ (นนทบุรี) โดยใช้ชื่อ Smart System and Energy Conversion Research Unit

วัตถุประสงค์ของหน่วยวิจัย

1. เพื่อพัฒนาและสร้างความต่อเนื่องในการดึงดูดบุคลากรและนักศึกษาเพื่อสร้างนักวิจัยหน้าใหม่ และพัฒนานักวิจัยที่มีศักยภาพไปสู่การเป็นนักวิจัยมืออาชีพที่สอดคล้องกับระบบอัจฉริยะและการแปลงผันพลังงาน

2. เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเข้าถึงและเชื่อมโยงข้อมูล โดยการให้บริการและคำปรึกษาด้านวิชาการและวิจัยแก่นักศึกษา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอก

3. เพื่อเผยแพร่งานวิจัยหรือข้อเสนอเชิงนโยบายที่ได้จากกระบวนการวิจัยในด้านระบบอัจฉริยะและการแปลงผันพลังงาน