หลักสูตรฝึกอบรม

โครงการฝึกอบรมการประยุกต์ใช้ IoT สำหรับระบบอัจฉริยะ

พื้นฐานความรู้เซลล์แสงอาทิตย์ในการผลิตไฟฟ้า

คำอธิบายหลักสูตร (About This Course) หลักสูตรพื้นฐานความรู้เซลล์แสงอาทิตย์ในการผลิตไฟฟ้า เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นศึกษา มีเนื้อหาและการนำเสนอที่เข้าใจง่าย โดยสาระสำคัญของหลักสูตรประกอบด้วย หลักการทำงานของเซลล์แสงอาทิตย์ ตัวอย่างการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์และวิธีการคำนวณ หลักสูตรมีชั่วโมงการเรียนรู้ 6 ชั่วโมงประกอบด้วย 5 บทเรียน ลงทะเบียนเรียน คลิก