ทีมวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพล จันทร์หอม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัฒนพงษ์ สินธุ์ไพฑูรย์

นายภีรศักดิ์  เผ่าผาง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิไลวรรณ วงศ์จินดา

นางสาววิภาดา วงศ์สุริยา

นางสาวยุราพร  ผดุงกรรณ์