ติดต่อเรา

Facebook page

Youtube channel

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพล จันทร์หอม (หัวหน้าหน่วยวิจัย)

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ศูนย์นนทบุรี)

7/1 ถ.นนทบุรี 1 ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

E-mail: peerapon.c@rmutsb.ac.th

Line id: 160325